Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta (2.12.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Siinä määrin olen ministerin kanssa eri mieltä, että tämä saamelaiskäräjälaki ja tämä ILO-sopimuksen ratifiointi kyllä mitä enenevissä määrin kulkevat käsi kädessä. On ihan selvää, että tämä ILO-sopimus koskee alkuperäiskansaa, ja ydinkysymys on silloin, keitä tässä maassa luetaan alkuperäiskansaksi, ja tällä hetkellä on tilanteita, joissa esimerkiksi sisaruksista toinen on hyväksytty saamelaiseksi ja toista ei. Tämähän ei voi olla se kestävä peruste. Silloin tulee kyllä mieleen ihan se, että harjoitetaanko tässä jonkin sortin mielivaltaa.

On hyvä, että meillä Lapin kansanedustajilla on tässä yhteinen kanta, ja olemme yrittäneet edistää kyllä saamelaisten asiaa monessa asiassa. Nämä kielipesät, mitkä edustaja Lohi nosti, on yksi tärkeä asia. Kulttuurikeskus Sajoksen nouseminen pystyyn on merkittävä, samoin tietenkin poroelinkeinon hoitaminen, niin sijaisapu- kuin petokorvauskysymykset. Nämä tulee turvata jatkossakin, ja elinkeinoja, kulttuuria ja kielellisiä oikeuksia tulee kehittää.

Mutta olisin kysynyt sitä, että mitä lisäarvoa ihan konkreettisesti tämä ILO-sopimuksen ratifiointi tuo saamelaisille?