Johanna Ojala-Niemelä (sd): puheenvuoro aiheeseen Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta (2.12.2014)

Puheenvuorot eduskunnassa

Arvoisa herra puhemies! Suhtaudun hyvin kriittisesti tähän ILO-sopimuksen ratifioimiseen. Meillä on eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä saamelaiskäräjälaki, joka on saanut hyvin ristiriitaisen vastaanoton. Kysynkin, miten voidaan ratifioida sopimus, kun on epäselvää, ketä se tulee koskemaan.

Meillä perusongelmana lienee ristiriita saamelaisten ja kantaväestön välillä. Saamelaiskäräjillä on luonnollisesti pelko siitä, että saamelaiseksi voisi tulla kantaväestön edustajia, jolloin vesitettäisiin alkuperäiskansa, kun taas osa niin sanotuista statuksettomista saamelaisista kokee vallitsevan tilanteen epäoikeudenmukaisena, koska heitä ei hyväksytä tähän vaaliluetteloon ja saamelaisiksi. Molemmilla osapuolilla on kuitenkin enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin erottavia tekijöitä, eikä nykyinen tilanne, jossa eri osapuolten välille on synnytetty jakotilanne, ole hyvä.

Sitten tästä ILO-sopimuksen ratifioinnista: Oikeastaan päätyisin tuohon samaan kysymykseen, minkä edustaja Lohi teki aikaisemmin tästä selityksestä, jossa nytten blokataan ikään kuin ulos se mahdollisuus, että tässä koskettaisiin näihin maihin ja vesiin. Tämä selitys ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova. Tämä on poliittinen tahdonilmaisu, ja kuinka kauan tämä tulee pätemään? Saamelaiskäräjillä voi esimerkiksi tapahtua suuri muutos kokoonpanossa, jolloin nämä vaateet on ikään kuin hiekkaan piirretty ja ne voivat nousta uudelleen esille.